Podmienky používania

Vitajte na webových stránkach OrganoGold.com

Spoločnosť Organo Gold a/alebo jej pobočky (ďalej len „Organo Gold“) vám poskytujú funkcie webových stránok, ktoré podliehajú nižšie uvedeným podmienkam používania (ďalej len „podmienky“). Návštevou alebo nakupovaním na stránkach OrganoGold.com vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Pozorne si ich prečítajte. Okrem toho, keď využijete súčasnú alebo budúcu službu spoločnosti Organo Gold, budete tiež podliehať usmerneniam, podmienkam a dohodám (ďalej len „zmluvné podmienky“) vzťahujúcim sa na tieto služby alebo obchodné činnosti. V prípade rozporu podmienok s týmito zmluvnými podmienkami, rozhodujúce sú zmluvné podmienky.

Súkromie

Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi aj vaša návšteva na lokalite OrganoGold.com, aby ste pochopili naše postupy.

Elektronická komunikácia

Keď navštívite internetové stránky OrganoGold.com alebo nám odošlete e-maily, komunikujete s nami elektronicky. Súhlasíte s tým, že budete dostávať naše oznámenia elektronickou cestou. Budeme s vami komunikovať spôsobom chráneným zákonmi USA, Kanady a medzinárodnými autorskými právami.

Ochranné známky

Organo Gold, OGPromo.com, OGMerchandise.com, OrganoGoldPromo, OrganoGold.com, OG Business Tools, ogbusinesstools.com a iné grafické prvky, logá, záhlavia stránok, ikony tlačidiel, zápisy a názvy služieb OGPromo.com/OrganoGold.com sú ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami alebo vizuálnym vzhľadom internetových stránok OrganoGold.com v USA, Kanade a/alebo iných krajinách. Ochranné známky a vizuálny vzhľad Organo Gold sa nesmú používať v súvislosti so žiadnym produktom alebo službou, ktoré nepatria spoločnosti Organo Gold, a to žiadnym spôsobom, ktorý by mohol viesť k uvedeniu zákazníkov do omylu, alebo žiadnym spôsobom, ktorý by znevažoval alebo poškodzoval dobrú povesť spoločnosti Organo Gold a jej dodávateľov. Všetky ostatné ochranné známky nepatriace spoločnosti Organo Gold, ktoré sa objavia na týchto webových stránkach, sú majetkom ich príslušných vlastníkov, ktorí môžu alebo nemusia byť pridružení so spoločnosťou Organo Gold, spojení so spoločnosťou Organo Gold, alebo sponzorovaní spoločnosťou Organo Gold.

Licencia a prístup na webové stránky

Spoločnosť Organo Gold vám udeľuje obmedzenú licenciu na prístup a osobné používanie týchto webových stránok, nie však na preberanie (iné ako caching stránok) alebo úpravu týchto webových stránok, alebo ich častí, s výnimkou výslovného písomného súhlasu spoločnosti Organo Gold. Táto licencia nezahŕňa žiadny opätovný predaj, ani komerčné využívanie týchto webových stránok ani ich obsahu; žiadne zhromažďovanie a používanie zoznamov, opisov alebo cien produktov; žiadne druhotné používanie týchto webových stránok alebo ich obsahu; žiadne preberanie ani kopírovanie informácií o účtoch v prospech iného obchodníka; ani žiadne vyhľadávanie informácií, používanie robotov alebo podobné zhromažďovanie údajov a nástrojov na získavanie údajov. Tieto webové stránky alebo akákoľvek časť týchto webových stránok sa nesmie reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, predávať, opätovne predávať, navštevovať ani iným spôsobom využívať na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Organo Gold. Nesmiete vykonávať orámovanie, ani využívať techniky orámovania na ohraničenie ochrannej známky, loga, alebo inej vlastníckej informácie (vrátane obrázkov, textov, rozloženia stránky alebo formy) patriacej spoločnosti Organo Gold bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Organo Gold. Nesmiete používať žiadne meta tagy ani žiadny „skrytý text“ využívajúci názov alebo ochranné známky spoločnosti Organo Gold bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Organo Gold. Akýmkoľvek neoprávneným používaním sa ruší povolenie alebo licencia udelené spoločnosťou Organo Gold. Udeľuje sa vám obmedzené, odvolateľné a nevýhradné právo na vytvorenie hyper odkazu na domovskú stránku OrganoGold.com, pokiaľ tento odkaz neznázorňuje spoločnosť Organo Gold alebo jej produkty či služby nesprávnym, klamlivým, hanlivým alebo inak urážajúcim spôsobom. Nesmiete použiť žiadne logo ani iný grafický prvok, alebo ochrannú známku spoločnosti Organo Gold ako súčasť odkazu bez jej výslovného písomného súhlasu.

Váš účet

Pokiaľ používate tieto webové stránky, ste zodpovední za zachovávanie mlčanlivosti súvisiacej s vašim účtom a heslom a za zabránenie prístupu do vášho počítača, a súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky činnosti, ku ktorým dôjde v rámci vášho účtu alebo pod vaším heslom. Spoločnosť Organo Gold nepredáva produkty deťom, ale predáva ich dospelým, ktorí si ich môžu zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo inou povolenou platobnou metódou. Ak ste osoba mladšia ako 18 rokov, môžete používať stránky OrganoGold.com iba pod dohľadom rodiča alebo poručníka. Spoločnosť Organo Gold má právo na základe vlastného uváženia odmietnuť službu, ukončiť platnosť účtov, odstrániť alebo upraviť obsah, či zrušiť objednávky.

Recenzie, komentáre, oznámenia a iný obsah

Návštevníci môžu zverejňovať recenzie, komentáre, fotografie a iný obsah; odosielať elektronické pohľadnice a iné oznámenia a predkladať návrhy, nápady, pripomienky, otázky či iné informácie, pokiaľ daný obsah nie je nezákonný, obscénny, výhražný, ohováračský, nenarušuje súkromie, neporušuje práva duševného vlastníctva, či inak nespôsobuje ujmu tretím stranám, alebo je pre ne nežiaduci, a netvoria ho, ani neobsahuje softvérové vírusy, politické kampane, nevyžiadané obchodné ponuky, reťazové listy, hromadné e-maily alebo akékoľvek iné formy „spamu“. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, ani inak uvádzať do omylu, pokiaľ ide o pôvod karty, alebo iný obsah. Spoločnosť Organo Gold si vyhradzuje právo (nie však povinnosť) odstrániť alebo upraviť takýto obsah, ale nie pravidelne skúmať zverejnený obsah.

Ak zverejníte obsah alebo predložíte materiál, a pokiaľ nestanovíme inak, udeľujete spoločnosti Organo Gold bezvýhradné, bez poplatkov, trvalé, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo na používanie, reprodukovanie, úpravu, prispôsobovanie, zverejňovanie, preklad, vytvorenie druhotných diel, distribúciu a zobrazenie tohto obsahu na celom svete v akomkoľvek médiu. Udeľujete spoločnosti Organo Gold právo a sublicenciu na používanie mena, ktoré uvediete v súvislosti s týmto obsahom, v prípade, ak sa tak rozhodne. Vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo inak riadite všetky práva na obsah, ktorý zverejňujete; že obsah je pravdivý; že používanie tohto obsahu, ktorý poskytujete, neporušuje tieto zásady a nespôsobí ujmu žiadnej osobe ani subjektu; a že nahradíte spoločnosti Organo Gold všetky škody, ktoré jej vznikli z obsahu, ktorý poskytujete. Spoločnosť Organo Gold má právo, nie však povinnosť, sledovať a upraviť, alebo odstrániť akúkoľvek činnosť alebo obsah. Spoločnosť Organo Gold nepreberá žiadnu zodpovednosť ani neručí za žiadny obsah zverejnený vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

Sťažnosti na porušenie autorských práv

Spoločnosť Organo Gold rešpektuje duševné vlastníctvo ostatných. Ak si myslíte, že vaša práca bola skopírovaná spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, obráťte sa na nás na adrese [email protected].

Riziko straty

Všetok tovar zakúpený od spoločnosti Organo Gold sa dodá v súlade so zmluvou o zásielke. To znamená, že riziko straty a vlastnícke právo na tieto položky prechádzajú po našom doručení dopravcovi na vás.
Podľa zákona musia vaše výrobky zodpovedať svojmu popisu, musia byť tiež dostatočne kvalitné a primerane vhodné na účely, na ktoré sa tento tovar bežne používa. Sme si istí, že budete plne spokojní so svojím nákupom. Ak nie ste spokojní, obráťte sa na Konstantinos Lyris, Organo Gold Holdings Europe Ltd, 4th Floor, Voysey House, Barley Mow Passage, Chiswick, Londýn, W4 4PN, zákaznícka podpora: 02034550235, e-mail [email protected]. V súlade s cieľom dosiahnuť úplnú spokojnosť zákazníkov, spoločnosť Organo Gold uzná prípadnú reklamáciu do 3 pracovných dní a bude sa ju snažiť čo najskôr vyriešiť. Každý zákazník, ktorý by aj napriek tomu naďalej nebol spokojný, sa môže obrátiť na Združenie priameho predaja (Direct Selling Association – DSA) v Spojenom kráľovstve, ktoré prevádzkuje službu riešenia sporov. Spoločnosť Organo Gold je budúcim členom organizácie DSA v Spojenom kráľovstve a dodržiava Kódex postupov tejto organizácie. Ak chcete získať ďalšie informácie o organizácii DSA a jej Kódexe postupov, obráťte sa na organizáciu DSA na adrese 30 Billing Road, Northampton NN1 5DQ, tel. 01604 6257000, alebo navštívte webové stránky organizácie DSA: www.dsa.org.uk.

Ceny

Pri všetkých produktoch bude uvádzaná miestna mena, inak bude menou americký dolár (USD). Takisto, pokiaľ nebude uvedené inak, na našich webových stránkach bude zobrazovaná veľkoobchodná cena produktov pre samostatných distribútorov – alebo ak ste maloobchodný zákazník – tak maloobchodná cena samotného produktu.

S ohľadom na položky, predávané spoločnosťou Organo Gold, nemôžeme potvrdiť cenu položky až pokým nerealizujete objednávku, avšak na Vašu kartu nebudeme sumu účtovať až dovtedy, kým Vaša objednávka nevstúpi do procesu zásielky. Napriek všetkej našej snahe, malá časť položiek v našom katalógu môže mať uvedenú nesprávnu cenu. Ak je správna cena položky vyššia ako nami uvádzaná, s Vaším dovolením vás budeme kontaktovať ohľadom pokynov pred zásielkou, alebo vašu objednávku zrušíme a o takomto zrušení Vás budeme informovať.

Vezmite, prosím, na vedomie, že tieto zásady sa vzťahujú len na produkty predávané a zasielané spoločnosťou Organo Gold. Vaše nákupy od predajcov tretích strán budú uhradené v momente uskutočnenia Vašej objednávky a predajcovia tretích strán môžu v prípade nesprávnej uvedenej ceny uplatňovať iné zásady.

Zásady doručovania

Produkt bude doručený približne do 5 – 7 dní od odoslania. Tieto uvedené termíny dodania stanovila spoločnosť Organo Gold podľa svojho najlepšieho odhadu dodania a vynaloží maximálne úsilie na ich dodržanie, nenesie však žiadnu zodpovednosť v prípade omeškania dodávky z akéhokoľvek dôvodu. Spoločnosť Organo Gold nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v dôsledku toho, že nie je možné dodržať stanovený termín dodania. Ak bude nedostupný akýkoľvek produkt, ktorý si zákazník objedná, zákazník bude informovaný v čase objednávania. Odporúčame Vám pridať si predplatené sledovanie zásielky alebo služby na potvrdenie doručenia na všetky vrátené balíky. Ak vrátený produkt nebude doručený spoločnosti Organo Gold, sledovanie zásielky bude potrebné z vašej strany.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník môže zrušiť akúkoľvek objednávku kedykoľvek do 14 dní od doručenia tovaru bez udania akéhokoľvek dôvodu. V prípade, že bude tovar, ktorý ste objednali v rámci jednej objednávky, doručený samostatne, objednávku môžete zrušiť do 14 dní od doručenia posledného objednaného tovaru. Zákazník musí jasne vyhlásiť, že si želá zrušiť objednávku. Môže sa použiť formulár vzoru zrušenia objednávky, ktorý poskytuje spoločnosť Organo Gold. Ako oznámenie o zrušení stačí akékoľvek jasne oznámené vyhlásenie (napr. listom alebo e-mailom) zaslané spoločnosti Organo Gold (pozri kontaktné údaje uvedené nižšie). Oznámenie o zrušení odoslané listom alebo e-mailom nadobúda účinnosť pri odoslaní. Aby sa dodržala lehota zrušenia, stačí, ak zákazník odošle oznámenie pred uplynutím lehoty zrušenia. Pri odosielaní oznámenia o zrušení je nutné uviesť tieto údaje: (i) adresa zákazníka, (ii) opis tovaru, (iii) dátum objednávky, (iv) akékoľvek referenčné číslo na objednávke.

Ak zákazník prijal tovar, potom ho musí bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr 14 dní odo dňa, kedy oznámil odstúpenie od tejto zmluvy spoločnosti Organo Gold, vrátiť spoločnosti Organo Gold (na adresu uvedenú pod položkou „Ako vrátiť produkt“ v bode 10). Všetky náklady vynaložené na to, aby nám zákazník vrátil tovar, bude znášať zákazník.

Účinky odstúpenia od zmluvy

Ak zákazník odstúpi od tejto zmluvy, spoločnosť Organo Gold uhradí zákazníkovi všetky platby prijaté od zákazníka vrátane nákladov na doručenie. Spoločnosť Organo Gold môže znížiť výšku náhrady za stratu hodnoty akéhokoľvek dodaného tovaru, ak strata vznikla v dôsledku zbytočnej manipulácie zo strany zákazníka inej než je potrebné na stanovenie povahy a vlastností tovaru.
Spoločnosť Organo Gold zrealizuje náhradu bez zbytočného odkladu, a to najneskôr –
a) 14 dní od prijatia akéhokoľvek dodaného tovaru späť od zákazníka, alebo
b) 14 dní po tom, ako zákazník preukáže, že tovar vrátil (ak to nastane skôr), alebo
c) ak sa nedodal žiadny tovar, 14 dní odo dňa, v ktorý bola spoločnosť Organo Gold informovaná o rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.
Spoločnosť Organo Gold vykoná úhradu vrátených finančných prostriedkov pomocou rovnakého spôsobu platby, aký sa použil na zaplatenie nákupu. Zákazníkovi nevzniknú žiadne poplatky za realizáciu tejto náhrady.

Zásady vrátenia tovaru pre nezávislých distribútorov

Pre každý prípad si preštudujte úplné zásady vrátenia tovaru, ktoré sa vzťahujú na našich nezávislých distribútorov, uvedené v materiáli Zásady a postupy spoločnosti Organo Gold. V prípade otázok sa obráťte na [email protected].

Ako vrátiť produkt

Ak vraciate produkt ako nezávislý distribútor, potom musíte kontaktovať naše oddelenie zákazníckej podpory na adrese [email protected] alebo telefónnom čísle 0203-4550235 a dostanete číslo oprávnenia na vrátenie tovaru (Return Merchandise Authorization – RMA). Číslo RMA uveďte na vonkajšiu stranu škatule, ktorú nám odosielate späť. Všetky produkty sa musia odoslať späť na adresu:
DTL address:
DTL Distribution Limited
Paszkowskiego 14
05-840 Brwinow
Poland

Platná legislatíva

Navštívením stránky OrganoGold.com vyjadrujete súhlas s tým, že rozhodujúce právo pri všetkých predajoch v Spojených štátoch je právo štátu Washington v Spojených štátoch amerických, a rozhodujúce právo pre všetky predaje v Európskej únii je právo Holandska. Všetky spory budú riešené bez ohľadu na zásady konfliktov práva, najmä s ohľadom na tieto podmienky, s výnimkou práv distribútorov ohľadom zrušenia vrátenia, ku ktorému môže dôjsť medzi Vami a spoločnosťou Organo Gold.

Zásady, úprava a oddeliteľnosť webových stránok

Prečítajte si naše ďalšie zásady, napr. zásady ochrany osobných údajov zverejnené na týchto webových stránkach. Tieto zásady upravujú aj vašu návštevu na internetových stránkach OrganoGold.com. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše webové stránky, zásady a tieto podmienky používania. V prípade, že sa niektorá z týchto podmienok bude považovať za neplatnú, neúčinnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľnú, musí sa považovať za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akejkoľvek zostávajúcej podmienky.

ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA TIETO WEBOVÉ STRÁNKY A VŠETKY INFORMÁCIE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY (VRÁTANE SOFTVÉRU) A SLUŽBY OBSIAHNUTÉ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH, ALEBO VÁM INAK SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK, POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ ORGANO GOLD „TAK AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“, POKIAĽ SA PÍSOMNOU FORMOU NESTANOVÍ INAK. SPOLOČNOSŤ ORGANO GOLD NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYJADRENIA ANI ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, POKIAĽ IDE O PREVÁDZKU TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO INFORMÁCIE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY (VRÁTANE SOFTVÉRU) A SLUŽBY OBSIAHNUTÉ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH, ALEBO VÁM INAK SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK, POKIAĽ SA PÍSOMNOU FORMOU NESTANOVÍ INAK. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POUŽÍVANIE TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.
V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA SPOLOČNOSŤ ORGANO GOLD ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE NAPRÍKLAD PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ORGANO GOLD NEZARUČUJE, ŽE TIETO WEBOVÉ STRÁNKY, INFORMÁCIE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY (VRÁTANE SOFTVÉRU) A SLUŽBY OBSIAHNUTÉ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH, ALEBO VÁM INAK SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK, ICH SERVERY, ALEBO E-MAILY ODOSLANÉ Z ORGANO GOLD NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ANI INÉ ŠKODLIVÉ ZLOŽKY. SPOLOČNOSŤ ORGANO GOLD NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ, OBSAHU, MATERIÁLOV, PRODUKTOV (VRÁTANE SOFTVÉRU) ALEBO SLUŽIEB OBSIAHNUTÝCH NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH, ALEBO INÝM SPÔSOBOM SPRÍSTUPNENÝCH PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK VRÁTANE NAPRÍKLAD PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH, SANKČNÝCH A NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, POKIAĽ NIE JE PÍSOMNE STANOVENÉ INAK. NIEKTORÉ VNÚTROŠTÁTNE ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIA PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, ANI VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKÔD. AK SA TIETO ZÁKONY VZŤAHUJÚ NA VÁS, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ ODMIETNUTIA ZODPOVEDNOSTI, VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA SA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ NA VÁS A VY BY STE MOHLI MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA.

Naša adresa

Organo Gold International Inc.
5505 Hovander Rd, Ferndale,
Washington WA 98248
USA

Organo Gold Europe B.V.
Dr. Willem Dreesweg 2 Suite 88a
1185 VB Amstelveen
Holandsko