ค่านิยมองค์กรเป็นเสมือนเข็มทิศในการดำเนินงานของเราและสื่อถึงวิธีการที่เราปฏิบัติต่อโลก

ค่านิยมองค์กร

เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความภักดี.

ในฐานะที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันเราจึงสนับสนุนกันและกันตลอดการเดินทางไปสู่ตำแหน่งสูงสุด เราจะแข็งแกร่งและมั่นคงได้ตราบใดที่เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียว

การอบรมจะสร้างองค์ความรู้ให้เราเติบโตและสร้างจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น. เราเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างผลประโยชน์จากพลังของตนเองและมีรายได้ตามศักยภาพที่แท้จริง

เราอยู่ในโลกของความเท่าเทียมกัน ที่ซึ่งทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค